Telefonikonsultatsioon +370 654 28028

Ostutingimused

ÜLDREEGLID

 

Srotas.ee eesmärgiks on rahuldaval viisil osutada müüja ja ostja vahel avalikustatud või avalikustamata vahendus- (agendi) teenuseid (esinduslepingu liigi valib klient, lepingud on lisatud). kes tellib tooted Srotas.ee platvormilt.

 

Srotas.ee haldab UAB Autobazar, juriidilise isiku kood 304428396, registreeritud aadress: Dringio g. 4, Gaveikėnų k., LT-30202 Ignalinose r. (edaspidi – Vahendaja).

 

Vahendaja osutab teenuseid platvormi Srotas.ee (edaspidi – platvorm) kaudu vastavalt platvormi tingimustega reguleeritud reeglitele, allkirjastatud lepingule ning elektroonilise kaubanduse õigusregulatsiooni üldreeglitele. Kõik ülaltoodud reeglid ja tingimused ei piira ostjate õigusi ning need on määratud Leedu Vabariigis kehtivate õigusaktidega.

 

MÕISTED

 

Veebilehe Srotas.ee administraator – juriidiline isik UAB Autobazar, kes haldab veebisaiti Srotas.ee ja osutab muid selle veebisaidiga seotud teenuseid.

 

Vahendaja – juriidiline isik UAB Autobazar, kes vahendajana (agendina) tegutsedes loetakse teenuslepingu pooleks ja osutab vahendusteenuseid, mille kohta ta arve väljastab, samal ajal kui tooteid müüakse ja arve esitab tegelik müüja. Vahendaja abistab Tarbijat toodete müüjalt toodete tellimisel veebilehelt, kuhu on paigutatud müüjate poolt müüdavate toodete kuulutused, ning võtab samas endale vastutuse nõukogu direktiivi 93/13/EMÜ järgimise eest. ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 1999/44/EÜ.

Tarbija – isik, kes külastab Srotas.ee veebilehte ja sirvib või soovib osta müüjate poolt müüdavaid tooteid.

 

Toode – Srotas.ee müüdavad autoosad, tarvikud ja muud tooted, mis võivad olla uued või kasutatud.

 

Leping – teenusleping Tarbija ja Vahendaja vahel, millega Tarbija ostab Vahendajalt vahendusteenust ja Vahendaja osutab selliseid teenuseid, st abistab Toodete valimisel ja hõlbustab nende Tarbijale tarnimist ning eest saadud summade sissenõudmist ja haldamist. tooted. Leping loetakse sõlmituks käesolevate reeglitega nõustumisel veebilehel Srotas.ee, Toodete tellimiseks vajalike toimingute sooritamist ja Toodete eest tasumist.

 

Tarnija – tellimust vormistades tellivad Srotas.ee ostjad tooteid reaalselt teistelt kaubamüüjatelt.

 

Srotas.ee eesmärgiks on rahuldaval viisil osutada avalikustatud või avalikustamata agenditeenuseid (vastavalt kliendi valikule lisatakse lepingu näidis) müüja ja Srotas.ee internetipoest tooteid telliva ostja vahel. .lt.:

 

Olen lepinguga tutvunud, tutvunud avalikustatud agenditeenuste tingimustega ja nõustun nendega tingimusteta .

 

ja

 

Olen lepinguga tutvunud, tutvunud avalikustamata agenditeenuste tingimustega ja nõustun nendega tingimusteta .

 

Esindustasu koosneb juurdehindlusest, mis sisaldab administreerimist ja veose Leetu toimetamise kulu.

 

Mitteagent – maksukohustuslane, kes tegutseb vahendajana kauba tarnimise või teenuse osutamise tehingus enda nimel, kuid teise isiku arvel.

 

Kui toodete/teenuste müügitehingus tegutseb agent enda nimel, st saab tooteid/teenuseid enda nimel ja müüb need enda nimel lõppostjale, loetakse selline agent avalikustamata agent. Käibemaksu mõistes käsitletakse mitteavaldavat agenti toodete/teenuste müüjana ja käibemaksu arvutatakse samamoodi nagu siis, kui tooted oleksid olnud agendi omanduses ja müümisel, st antud juhul müügil (või ostmisel). ) toodete/teenuste puhul kohaldatakse avalikustamata agendile sama maksukohtlemist (samad maksumäärad, maksuvabastused) kui toodete/teenuste tegelikule müüjale) (LR õigusaktid VKS § 11 lg 2 )

 

Avalikustatud esindaja – teise isiku nimel ja arvel kauba tarnimise või teenuse osutamise tehingus vahendajana tegutsev maksukohustuslane . 
Avalikustatud agendiks loetakse maksukohustuslast, kes siseneb tasu eest (nt vahendustasu) kauba/teenuse müüja ja ostja juurde. Sel juhul müüakse tooted ostjale nende tegeliku omaniku (toodete/teenuste müüja) nimel. Avalikustatud agent võib osutada agentuuriteenust nii toodete/teenuste müüjale (st ostja leidmine) kui ka ostjale (st tarnija leidmisele). Avalikustatud vahendaja osutab enda nimel ainult esindusteenust, mille eest ta saab tasu (nt vahendustasu) ning esitab esindatavale selle teenuse dokumenteerimiseks käibemaksuarve. Sel juhul väljastab toodete/teenuste tegelik müüja ostjale dokumendid, mis kajastavad toodete/teenuste põhimüüki (käibemaksuarve või muu dokument).

 

Avaliku agendile tasumine osutatud agenditeenuste eest kuulub käibemaksuga maksustamisele olenevalt sellest, milliste teenuste eest agentuuri osutatakse (LR õigusaktid VKS § 11 lg 1 )

 

 

Reklaam – leedu keelde tõlgitud ja veebilehel Srotas.ee üles pandud kuulutus, mis on üle kantud välismaistelt veebilehtedelt autoosade või lisaseadmete kohta.

 

Tegelik müüja – Toodete omanik ja/või müüja. Tarnija tegutseb Tarbija poolt Toodete Tegeliku Müüja ja Tarbija vahel sõlmitud lepingu alusel vahendajana, aidates Tarbijal tutvuda pakutava tootega, tellida toodet, tasuda toote hinda ning toimetada toode Tarbija poolt valitud kohta.

 

Agendil on õigus ühepoolselt muuta Srotas.ee pakutavaid teenuseid ja nende tasustamise viisi, samuti Reeglite mis tahes sätteid. Kui Tarbija jätkab Reeglite muutmisel, täiendamisel või täiendamisel Veebilehe kasutamist, loetakse see tarbija poolt reeglite muudatustega nõustumiseks.

 

Veebilehel esitletud Toodete ostmiseks peab Tarbija tutvuma veebilehe reeglite ja sätetega. Veebilehte Srotas.ee kasutades väljendatakse antud reeglite ja sätetega nõustumist . Kui teatud reeglit või sätet ei aktsepteerita, keelatakse veebisaidi kasutamine .

 

Nimetatud reeglite ja sätetega nõustumisega kinnitab Tarbija, et ta on Leedu Vabariigi tsiviilseadustiku tähenduses teovõimeline, tal on õigus registreerida ja osta veebilehel autovaruosi ja -tarvikuid ning ta suudab sõlmida lepingud ning kui Tarbija sõlmib lepingu teise isiku nimel, peab Tarbijal olema vajalik seadustega kooskõlas olev volikiri.

 

Tarbija mõistab, et Agent on vaid vahendaja Tarbija ja Müüja vahel ning ei ole veebilehel Srotas.ee kuvatud Kauba omanik ega tootja. Agent saab aidata Tarbijat Toote valikul, tellida Toote, tasuda hinna ja vastutada Toote tarnimise eest Tarbija poolt valitud kohta, kuid samas võtab endale vastutuse selle eest, et oleks tagatud nõukogu direktiivi nõuete täitmine. 93/13/EMÜ ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 1999/44/EÜ.

 

Agent võib igal ajal muuta, täiendada või täiendada veebisaidi Srotas.ee reegleid ja sätteid, osutatavaid teenuseid, nende maksustamist jne. Veebilehe edasine kasutamine tarbija poolt tähendab reeglite, sätete ja muu võimaliku aktsepteerimist. muudatusi.


ISIKUANDMETE KAITSE

 

Kasutatud või uute osade tellimiseks veebilehel Srotas.ee peab Tarbija esmalt täitma registreerimisvormi. Registreerimiseks vajalikud andmed on: nimi, perekonnanimi, e-posti aadress, elukoha aadress, sihtnumber, linn, riik, telefoninumber. Samuti tuleb märkida, kas klient on juriidiline isik või eraostja, kes soetab toote isiklikuks tarbeks. Registreerimisprotsessi edukaks lõpuleviimiseks on vaja luua parool, mida kasutatakse veebilehega Srotas.ee ühenduse loomiseks. Tarbija peab sisestama õiged isikuandmed ja kontaktandmed, mis on vajalikud Toodete edukaks tellimiseks ja kohaletoimetamiseks.

Tarbija nõustub isikuandmete ja kontaktandmete esitamisega omal vabal tahtel ning on teadlik veebilehel Srotas.ee avaldatud andmete säilitamise ja töötlemise reeglitest. Lisaks nõustub Tarbija, et tema andmeid säilitatakse 2 aastat alates viimasest süsteemile juurdepääsu kuupäevast. Tarbija andmeid töödeldakse teenuse nõuetekohase osutamise tagamiseks, veebilehel Srotas.ee registreerumise eesmärgil.

 

Veebilehel registreerudes nõustub Klient, et tellimuse vormistamisel või kinnitamisel saadetakse e-posti ja SMS-i teel infoteateid tellimuse oleku kohta. Tarbija nõustub, et tema andmed veebisaidil registreerimise ajal on õiged, et tagada veebisaidilt Srotas.ee tehtud tellimuse täpne täitmine.

 

Tarbija poolt edastatud isikuandmeid ja kontaktandmeid ei avaldata kolmandatele isikutele, välja arvatud Tarnija partneritele, kes vastutavad Toote kohaletoimetamise või Tarbija tellimusega seotud sarnaste teenuste eest ning nende õigsuse tagamiseks. Tarnija garanteerib, et Tarbija isikuandmeid ja kontaktandmeid töödeldakse rangelt ainult tellimusega seotud eesmärkidel.

 

Tarbijal on õigus teada oma isikuandmete töötlemise toiminguid, nõuda oma isikuandmete kustutamist või peatamist ning esitada vastuväiteid edasisele töötlemisele, kuid see ei kehti andmete säilitamisel, kui on kahtlus töötlemine ei ole kooskõlas seadustega. Isikuandmete kaitset puudutav teade tuleb esitada kirjalikult.

 

Tarbija nõustub, et Tarnija võib saata talle infosõnumeid, kommertspakkumisi e-posti või SMS-i teel telefoni teel, kuid võib ka keelduda selliste pakkumiste saamisest, teatades sellest Tarnijale.

 

TEENUSLEPINGU SÕLMIMINE

 

Kui Tarbija ei nõustu Veebilehe reeglite ja sätetega, ei ole ta kohustatud tellimust esitama.

 

Agent ja Tarbija sõlmivad omavahel lepingu, kui Tarbija, olles Veebilehelt soovitud tooted välja valinud, tellimuse kinnitanud, makseviisi valinud ja märkinud, kuhu tooted tuleb tarnida, vajutab nuppu “Telli”. Leping Tarbijaga kehtib kuni tellimuse täieliku täitmiseni.

 

Tarbija peab enne Veebilehelt tellimuse esitamist tutvuma Srotas.ee reeglite, sätete ja nõuetega, kui ei ole kirjalikult kokku lepitud teisiti.

 

Lepingu sõlmimine koosneb järgmisest: Tarbija valib toote(d) veebilehel Srotas.ee pärast seda, kui ta on tutvunud toote(te) kirjeldusega enne toote(de) valimist ( pane tähele, et tootel (toodetel) võivad esineda puudused, mis võivad ilmneda toote(de) kirjelduses, mida tarbija nõusolekul defektse toote(de) ostmiseks ei tagastata, välja arvatud juhul, kui teave puudusest ei ole Tarbijale avaldatud või kui puudust on avalikustatud ebapiisavalt), st kui kaup müüakse läbi arutatud puudusega, ei vabane müüja vastutusest kauba muude puuduste eest, pole arutatud. Alles pärast kauba kirjelduse lugemist pannakse valitud Toode(d) ostukorvi;

 

Ostukorvi infoväljadele sisestatakse kõik Toote ostmiseks ja kättesaamiseks vajalikud andmed ning tehakse nimetatud toimingud.


NB! Reeglitega nõustumist tuleb väljendada alles pärast nende lugemist ja sisust arusaamist.

 

Toote eest tasumine toimub valitud makseviisiga ja ost sooritatakse tellimuse kinnitamisega.

 

Tarbijal on õigus veebilehel sõlmitud ostu-müügilepingust taganeda, teatades sellest kirjalikult Agendile 14 kalendripäeva jooksul alates tellitud toote kättesaamisest, välja arvatud kasutatud toote puhul.


TARBIJA ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

 

Vastavalt veebilehel Srotas.ee kehtestatud reeglitele on Tarbijal õigus osta kasutatud või uusi Tooteid. Tarbija peab tasuma ka toodete eest, mida ta soovib soetada, nende kohaletoimetamise ja tellimuse kättesaamise/vastuvõtmise eest.

 

Kui Tarbija otsustab Tootele laost järele tulla, peab ta seda tegema 3 (kolme) tööpäeva jooksul arvates Toote lattu saabumise kohta teate kättesaamise päevast. Teade saadetakse Tarbijale e-posti teel ja see loetakse kättesaaduks selle väljasaatmise päeval. Toodete hoiustamine on esimesed 3 (kolm) tööpäeva TASUTA ja alates kolmandast päevast tuleb tasuda 10.00 EUR (kümme EUR) 24 tunni hoiustamise eest. Käesolevas lõikes nimetatud trahviks loetakse minimaalsed kahjud, mida müüjal seoses toote ladustamisega tõendamist ei ole vaja tõendada . Tarbija nõustub, et käesolevas lõikes viidatud trahv vastab õigluse, ettenägelikkuse ja aususe põhimõtetele.

 

Kui Agent hilineb Toote kohaletoimetamisega ja ei tarni Toodet pärast seda, kui Tarbija on andnud Agendile mõistliku lisaaja, maksab Agent Tarbijale viivist 0,05% Toote hinnalt iga kauba eest. tarne hilinemise päev alates päevast, mil Tarbija antud lisatähtaeg lõpeb.

 

Tsiviilseadustiku artikli 6.228 10 lõige 6 näeb ette, et tarbijal on õigus kaugjuhtimisega sõlmitud lepingust taganeda, esitades Leedu Vabariigi valitsuse või tema volitatud asutuse poolt kinnitatud taganemisavalduse nõuetekohaselt täidetud tüüpvormi . , või esitades selge avalduse, milles kirjeldatakse Tarbija otsust lepingust taganeda. Agent hüvitab Tarbijale kõik Tarbija poolt tasutud summad, välja arvatud Tarbija poolt tasutud kohaletoimetamise kulud, hiljemalt neljateistkümne päeva jooksul arvates Tarbija taganemisteate kättesaamise päevast.

 

Tarbija peab järgima Srotas.ee reegleid ja nõudeid, austama Leedu Vabariigi õigusakte ning muudatuste korral uuendama oma konto isikuandmeid ja kontaktandmeid.

 

AGENDI ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

 

Tarbijale mõeldud Veebilehe kasutajat võidakse piirata, peatada või lõpetada Veebilehe Srotas.ee turvalisuse kahjustamise katse või kohustuste täitmata jätmise eest. Agent võib igal ajal peatada Veebilehe Srotas.ee töötamise määramata ajaks ning tal on õigus mitte hoiatada ja mitte vastutada Tarbijate ees tekkinud kahjude eest. Reegleid võib igal ajal muuta, kohandada, täiendada ning nende muudatus jõustub avaldamise hetkest ja kehtib pärast reeglite muutmist sõlmitud lepingutele.

 

Tarbija tellimuse võib tühistada, kui Toodete eest ei ole tasutud 3 tööpäeva jooksul. Sellisel juhul on Agendil õigus Tarbija tellimus tühistada. Agent võimaldab Tarbijal kasutada veebisaiti Srotas.ee, osta ja omandada tooteid. Agent ei saa garanteerida, et Srotas.ee töötab määramata aja jooksul ning ei vastuta andmete edastamisel tekkida võivate vigade eest. Agent kohustub tarnima tooted Ostjani Ostja isiklikul kontol märgitud aadressil vastavalt tarnetingimustele.

 

Agent loetakse teenuslepingu pooleks ja on seega Tarbija ees vastutav selle eest, et ta teavitas Tarbijat nõuetekohaselt põhikauplejast, avalikustas nõuetekohaselt agendi fakti, andis Tarbijale tarbijale olulist teavet. vastavalt tsiviilseadustiku artiklile 6.228 7 .


TOOTE HINNAD, KORD JA MAKSETINGIMUSED

 

Veebilehel Srotas.ee esitatud hinnad on väljendatud eurodes.

 

Reklaam sisaldab kahte hinda – Srotas.ee hind toodetele Agendi laost järele tulles ja Srotas.ee hind toodete tarnimisel Tarbija poolt märgitud aadressile (sel juhul kullerteenuse hind). lisatakse Srotas.ee hinnale).

 

Toodete eest tasumiseks saab Tarbija valida endale kõige mugavama makseviisi:

pangaülekanne ;

Maksesüsteem "Paysera"

 

Pärast tellimuse kinnitamist peab Tarbija selle tasuma põhjendamatu viivituseta, kuid mitte hiljem kui 3 (kolme) tööpäeva jooksul. Kui makset ei laeku 3 (kolme) tööpäeva jooksul, tellimus tühistatakse. Pärast makse laekumist moodustatakse pakk ja selle olekut saab jälgida isiklikul kontol.


Tarbija nõustub, et arved saadetakse elektrooniliselt isiklikul kontol märgitud e-posti aadressile. Arved saadetakse ja paigutatakse veebilehel Srotas.ee hiljemalt kuni ostja poolt Toodetele järele jõudmiseni. Isiklikult kontolt saab printida ka tellimislehe, kus on märgitud ostetavad Tooted, nende kogus, koguhind ja kohaletoimetamise hind.

 

Tarbija nõustub, et Toote hind võib muutuda pärast Agendi poolt tellimuse kinnitamist, kui selleks on põhjuseid, näiteks omahinna tõus, tehniline viga või Toote müügiga seotud lisakulud. . Tarbija võib keelduda erineva hinnaga toote ostmisest. Sel juhul on vaja esitada täidetud lepingu lõpetamise avaldus – tagastusvorm toodud veebilehel Srotas.ee või Tarbija allkirjastatud teatises .

 
TOODETE TARNE

 

Tellimuse Vilniuse lattu tarnimise esialgne tähtaeg on 3 kuni 7 tööpäeva pärast makse kinnitamist. Kohaletoimetamine Teie poolt määratud aadressil võtab lisaaega ja sõltub tarnekohast, kuid mitte kauem kui seaduses sätestatud toote tarnetähtaeg 30 päeva .

 

Kui tellimus jõuab Vilniuse lattu, teavitatakse teid e-posti või SMS-i teel.

 

Ostetud Toodetele saab Tarbija ise järele tulla Agendi laost aadressil Šiltnamių g. 28, Vilnius LT-04131 Leedu või kätte saab ostmise ajal märgitud aadressil . Ostetud Tooted võib kohale toimetada Agent või tema esindaja .


Tarbijat teavitatakse, et veebilehel Srotas.ee müüdavaid Tooteid võib kasutada. Kui saadud Tooted ei vasta kirjeldusele, fotole või neil on muid arutlemata puudusi, kohustub Agent tagastama Toodete eest tasutud raha 14 päeva jooksul arvates päevast, mil Tarbija esitab täidetud tagastusvormi või selgesõnalise avalduse . Tellimuse tühistamise kirjalik teade, millele on alla kirjutanud Tarbija. Tarbija peab esitama tõendid selle kohta, et Tooted ei vasta kirjeldusele, fotodele või on defektsed. Kui Tarbija selliseid tõendeid ei esita, võib Agent keelduda Toote hinna tagastamisest või võib ise (või teised isikud, sealhulgas, kuid mitte ainult tegelik müüja) kontrollida toote nõuetele vastavust või selle kvaliteeti.

 

Kui Agent leiab, et Toode ei vasta kirjeldusele, fotodele või kvaliteedinõuetele, tagastab Agent ostuhinna 14 (neljateistkümne) päeva jooksul mittevastavuse tuvastamise päevast arvates. Kui Agent ei leia, et kirjeldus, fotod või kvaliteet ei vasta nõuetele, peab Tarbija omal jõul ja kulul Toote tagasi võtma ning katma Agendi kulud, kui neid on tekkinud, mis on Agendi poolt seoses kontrollimisega kantud. tootest.

 

Tarbija nõustub, et erandjuhtudel võib toodete kohaletoimetamine viibida ettenägematute asjaolude tõttu, mis ei ole Agendi kontrolli all. Sellisel juhul teavitatakse Tarbijat, et tooted toimetatakse kohale hiljemalt 30 (kolmekümne) päeva jooksul. Kui Agent ei tarni tooteid Tarbija poolt määratud uue tähtaja jooksul , on viimasel õigus poolte vahel sõlmitud leping lõpetada.


Kõigil juhtudel vabaneb Agent vastutusest toote tarnetähtaegade rikkumise eest, kui Tooted ei ole Tarbijale üle antud või ei ole Tarbijale Tarbija süül või Tarbijast sõltumatutel asjaoludel õigeaegselt üle antud. Tarbija kontrolli all, samuti vääramatu jõu asjaolude tõttu .

 

Tarnija ei võta vastu tagastatavaid kasutatud tooteid, mis vastavad kirjeldusele ja fotodele, samuti kasutatud tooteid, mis on muutunud kasutuskõlbmatuks või on Tarbija süül kahjustatud .

 

Iga tellimus täidetakse ainult pärast makse laekumist Tarbija valitud viisil .


Tellitud Toodetele tuleb Tarbijal endal järgi tulla. Kui Tooted tarnitakse Tarbija kontol märgitud aadressile, kuid neile ei tule tarbija järgi, ei saa tarbija esitada pretensioone oma Toodete valele isikule üleandmise kohta .


Toodete kättesaamisel on vajalik pakk koos Tarnija või tema esindajaga üle kontrollida. Toodetele järele tulles peab Tarbija kontrollima nende seisukorda, kvaliteeti, kogust, pöörama tähelepanu sellele, kas paki pakend ei ole kahjustatud, kas saadud pakk on mõeldud Tarbijale jne. Tarbija peab viivitamatult täitma Toote väljastusteabe dokumendi või vabas vormis akti, mis teavitab Toodete ebakõladest. Kui Tarbija allkirjastab Toote saatedokumendi ja ei maini Toodete mittevastavusi või kahjustusi, loetakse, et Toode tarniti ohutult ja paki kvaliteet vastab Tarbija ootustele. Sel juhul vabaneb Tarnija vastutusest toote kahju eest, välja arvatud juhul, kui tegemist on tehase defektiga .


Mõistlikuks tähtajaks loetakse 20 (kakskümmend) päeva Kauba kättesaamise või järeletulemise päevast arvates. See säte ei mõjuta kohustuslikku garantiid. Kui Toodetega pakile tuleb nimetatud aadressile peale Tarbija peale muu isik, loetakse Tooted nõuetekohaselt üleantuks .

 
Kui Tarbija ei saa ostetud Toodet ettenähtud tarnekuupäeval kätte, peab ta sellest Esindajat teavitama hiljemalt ühe päeva jooksul ning andma Toote kohaletoimetamiseks täiendava mõistliku tähtaja. Kui paki kättesaamata jätmisest ei teatata, ei ole Tarbijal enam õigust esitada Agendile pretensioone paki hilinenud kohaletoimetamise või mittevastuvõtmise tõttu .


Omandiõigus Tootele ja selle juhusliku kaotsimineku risk läheb üle Tootele järeletulemise või üleandmise päevast või 5 (viie) tööpäeva jooksul arvates päevast, mil Tarbija sai teate, et Toode oli laos või päeval, mil Tarbija oleks pidanud kätte saama, kuid ei saanud Toodet Tarbija süül. Toote kaotsimineku või kahjustumise korral vastutab Tarbija saadud Toote eest .


Küsimuste korral helistage Srotas.ee konsultantidele telefonil +370 654 28028 või kasutage veebiabi.

 

 

 

TOOTE KVALITEEDI GARANTII

 

veebisaidil on iga Toode näidatud pildil, mille juures on selle omaduste kirjeldus. Kui Tarbijal on veebisaidil kuvatava Toote kohta küsimusi, tuleb võtta ühendust Esindajaga. Kasutatud toote müümisel ning loomuliku kulumise, varasema kasutuse tingimuste (intensiivsuse jms) tõttu võivad selle kvaliteedinäitajad erineda sarnase uue toote omadest, mille tulemuseks on vähem tõhus ja lühem kasutusiga, lepivad pooled kokku. et Müüja ja Tarbija võivad kokku leppida lühemas tähtajas kui seadusjärgne garantii (Leedu Vabariigi tsiviilseadustiku artikkel 6.364), mis ei tohi olla lühem kui üks aasta.

 
Agent ei vastuta selle eest, kui Veebilehel kuvatavad Tooted ei vasta Tarbija kasutatud kuvaseadete või muude võimalike Tarbija arvuti omadustega seotud põhjuste tõttu fotodel kujutatud suurusele, värvile või kujule, välja arvatud juhul, kui sellised mittevastavused on märkimisväärsed. Kui Klient on huvitatud valitud Toote kohta lisainfost, on soovitatav pöörduda kodulehel olevate konsultantide poole.


Tarbijat on teavitatud, et veebilehel Srotas.ee pakutakse nii uusi kui ka kasutatud autoosi.

 
Kui Tarbija ostetud Toode on pärast Toote Tarbijale üleandmist saanud kahjustada loodusnähtuste, füüsikaliste, keemiliste või muude kahjulike mõjude tagajärjel, kui seda on kasutatud mittesihipäraselt või selle kvaliteet on muul viisil halvenenud pärast Toote üleandmist Tarbijale, vahendab Agent. ei vastuta selle eest .


Kui Tarbija soovib ostetud Tootele järgi tulla Vilniuses asuvasse lattu aadressil Šiltnamių g. 28, Vilnius LT-04131 Leedu, e-kirja või SMS-i mobiiltelefonile saabumisel peab Tarbija Tootele järgi minema 5 (viie) tööpäeva jooksul. Kui seda ei tehta õigeaegselt, on Tarbija kohustatud tasuma viivist 0,05% Toote hinnast iga Kaubale järeletulemisega viivitatud päeva eest .


 
TOODETE TAGASTAMINE JA ASENDAMINE

 

Tarbija on teadlik, et veebilehel Srotas.ee müügiks pakutavaid tooteid võidakse kasutada ning Agent ei ole Toodete omanik ega tootja. Agent kohustub esitama kogu vajaliku teabe Toote kohta, võtma vastu tellimuse, makse, transportima ja tarnima Tooted Tarbijatele .

 

Ostetud uue Toote võib ilma põhjuseta tagastada hiljemalt 14 (neljateistkümne) päeva jooksul, välja arvatud kasutatud Tooted, Agendi nõusoleku puudumisel või mõistliku aja jooksul, kui osal on puudused, mis esinesid müügihetkel. Toote või tarnitud Toote üleandmise aeg ei ole see, mis on tellitud. Osa sobivuse kontrollimiseks on soovitatav konsulteerida meie konsultantidega. Tarbija jääb ilma õigusest Toodet tagastada, kui selle kirjelduses oli märgitud, et Tootel oli puudus, samuti kui Tarbijal oli sellele järele tulles võimalus tutvuda Toote ja selle seisukorraga ning ta ei ole sellest teavitanud. Agent tuvastab tuvastatud defektid mõistliku aja jooksul.

 

Garantiitähtaeg ei tohi ületada 1 (üks) aasta.

 

Garantiitähtaeg hakkab kulgema osa kättesaamise hetkest.

 

Tarnija parandab, asendab teie ostetud Tooted, alandab nende hinda või tagastab raha EL-i reeglite kohaselt, kui Tooted on defektsed või ei näe välja või ei tööta nii, nagu kuulutuses märgitud.

 

Pöörduge Srotas.ee konsultantide poole telefonil +370 654 28028 või kasutage veebiabi.


Ostetud Toote võib tagastada maksimaalselt 14 (neljateistkümne) päeva jooksul, kui osa on kahjustatud või ei jõua tellitult kohale, seega palun kontrollige meie konsultantidelt, kas tegemist on õige osaga. Tarbijal ei ole õigust Toodet tagastada, kui Toote kirjeldusest nähtub, et Tootel on puudus ning kui Tarbijal on olnud võimalus toote ja selle seisukorraga tutvuda kauba kättesaamisel ning ta ei ole tuvastatud puudustest Müüjat kohe teavitanud.Kui Tarbija tagastab põhjuseta uue Toote, tuleb Toode esitada originaalpakendis koos pakendi välimuses tehtud muudatustega, mis olid vajalikud saadud kaubaga tutvumiseks.

 
Toode peab olema samas seisukorras kui kättesaamisel. Selle kahjustamist ei vabandata.

 

Tarbija peab tagastama toote samasuguse komplekteerimisega, nagu sai, tagastatav Toode ei tohi olla kaotanud oma müügikõlblikku välimust.

 

See säte ei kehti defektsete Toodete tagastamisel.

 

Tagastamise ajal peavad Toodetega olema kaasas ostu tõendavad dokumendid.


Kui Ostja soovib tagastada kahjustatud, kasutatud, katkist toodet, mis ei vasta tagastamiskorrale, on Agendil õigus seda mitte vastu võtta .


Kui Toodetel esineb puudusi või muid ebakvaliteetseid aspekte, on vaja esitada kirjalik avaldus, milles on selgelt tuvastatud Toote puudused ja dokumente, mis tõendavad puudusi. Nende dokumentide puudumisel on Tarbijal võimalik Toote Agendile üle anda, et hinnata, kas Toode vastab kuulutuses märgitud Tootele või on vastava kvaliteediga, milleks Tarbija peaks määrama agendile tähtaja. mitte vähem kui 14 (neljateistkümne) päeva jooksul Tarbija taotluse kättesaamise päevast, kui muud seadused või Euroopa Liidu õigusaktid ei sätesta teisiti, Tarbijale üksikasjaliku põhjendatud kirjaliku vastuse esitamiseks ja dokumentidega .

 
Kui tellimuse eest taotletakse raha tagastamist, täidetakse tagasimakse kinnituse saamiseks vabas vormis tagastustaotlus. Ilma sellise kinnituseta tagastatud tooteid vastu ei võeta. Ankeedi täitmine ei tähenda, et ostetud Toote eest tasutud summa tagastatakse. Müüja kaalub igal üksikjuhul raha tagastamise taotluse põhjendatust ja teavitab Tarbijat tehtud lõplikust otsusest. Kui otsustatakse Kliendile raha tagastada, kantakse raha tagasi Kliendi kontole pärast raha laekumist tegelikult Müüjalt, kuid mitte hiljem kui 14 (neljateistkümne) päeva jooksul Tarbija teate kättesaamise päevast. lepingust taganemisest.

 

Tsiviilseadustiku § 6.364 3 lõike 4 kohaselt, ostja saab kogu tellimuse summa, sealhulgas tagastamise ja kohaletoimetamise kulud. Kõigil muudel juhtudel kannab ostja Agentile kohaletoimetamise ja tagastamise kulud .


Kui Toote tagastamise korral ei esitata selle ostu tõendavat dokumenti, tehakse kõik Toote asendamise või tagastamisega seotud toimingud Agendi nõusolekul .


Sobiva kvaliteediga kasutatud Toodete tagastamine on võimalik ainult jaekaubanduseeskirja punktis 25 sätestatud korras, tagastatakse Tooted, mis on Tarbijale müüdud kaugjuhtimise teel või väljaspool müügiruume sõlmitud tarbija ostu-müügilepingute alusel. tsiviilseadustiku artiklites 6.228 10 ja 6.228 11 kehtestatud korras . Agendil, järgides käesolevate reeglite punktis 16 sätestatut, on õigus keelduda kasutatud Toote vastuvõtmisest ja tagastada selle eest raha .

 
Kui Tarbija soovib ilma põhjuseta Toodet tagastada ja selle eest raha tagasi saada, peab Tarbija Agendiga ühendust võtma viivitamatult, kuid mitte hiljem kui 14 (neljateistkümne) päeva jooksul alates Toote kättesaamise päevast. Leedu Vabariigi tsiviilseadustiku artikli 6.228 11 lõike 6 sätete kohaselt kannab kõik toodete tagastamise kulud Tarbija. Agent on kohustatud Toote eest tasutud raha tagastama alles pärast seda, kui Tarbija on Toote Agendile tagastanud. Kui Tarbija tagastab Toote Agendile posti teel, peab Tarbija saatma Agendile postitšeki või muu dokumendi, mis kinnitab, et Toode on agendile lähetatud.

 

, kes soovib ostetud Toote eest raha tagasi saada vastavalt Leedu Vabariigi tsiviilseadustiku artikli 6.22810 lõikele 6, peab täitma tagastamisvormi Srtoas24.lt veebilehel või selgesõnalise kirjaliku Lepingust taganemise kohta, mis on kinnitatud Tarbija allkirjaga. Ilma sellise kinnituseta ei võeta tagastatavaid tooteid vastu. Tarbijal on soovitatav vormi esitamise või taganemise fakt fikseerida ja need tõendid säilitada. Ankeedi täitmine ja esitamine või taganemine ei tähenda, et ostetud Toote eest raha tagastatakse. Agent kaalub igal üksikjuhul raha tagastamise taotluse põhjendatust ja teavitab Tarbijat tehtud lõplikust otsusest. Raha tagastamise otsuse tegemisel kantakse raha tagasi Tarbija kontole hiljemalt 14 (neljateistkümne) päeva jooksul Agendi poolt Kauba eest raha tagastamise otsuse tegemisest või Toote esitamise päevast r tagasi vorm või tarbija poolt lõpetatud taganemine, kui Tarbija taganeb lepingust põhjuseta 14 (neljateistkümne) päeva jooksul .


Kui tagastamine on tingitud meie süül (Toode ei tööta, erineb kirjeldatust), saab Tarbija kätte kogu tellimuse summa ilma kohaletoimetamise ja tagastamise kuludeta. Kõigil muudel juhtudel arvatakse maha Toodete lähetamise otsesed kulud, mis moodustavad 20% Toodete hinnast ja moodustavad Agendi kulud, mis ei vaja tõendamist .

 

Toote tagastusvorm on täitmiseks saadaval siit >>


 
VASTUTUS

 

Tarbija vastutab täielikult oma tegevuse eest veebisaidil Srotas.ee. Lisaks vastutab Tarbija esitatud isikuandmete ja nende õigsuse eest. Kui esitatud isikuandmed on ebaõiged, ei vastuta Agent negatiivsete tagajärgede eest, nagu näiteks Toodete õigesse asukohta tarnimata jätmine. Sel juhul on Agendil õigus nõuda kahju hüvitamist.

  

Tarbija vastutab täielikult oma andmete edastamise eest kolmandatele isikutele. Kui kolmas isik logib veebilehele sisse Tarbija sisselogimisandmetega, omistab Srotas.ee sellise isiku Tarbijale.


Agent ei vastuta kahjude korral, mis on tingitud Tarbija süül, kes ei ole tutvunud Veebilehe reeglite ja juhistega ning kõigi siin toodud tingimustega.


Kahju korral hüvitab selle kahju vastutav pool Leedu Vabariigi seadustega ettenähtud viisil .

 

INFOVAHETUS

 

Kogu tellimuse tegemiseks vajaliku teabe saadab Agent Tarbija kontol registreeritud e-posti aadressile.

 

Küsimuste korral võib Tarbija suunata need Agendi poole, kasutades veebisaidil Srotas.ee toodud kontaktandmeid .

 

LÕPPSÄTTED


Veebisaidile Srotas.ee avaldatud reeglid ja nõuded on reguleeritud Leedu Vabariigi õigusaktidega.

 
Esitatud reeglite osas tekkivate vaidluste korral lahendatakse lahkarvamused Tarbija poolt Agendile pretensiooni esitamisel. Agent esitab 14 (neljateistkümne) päeva jooksul vastuse pretensioonile, millega Agent nõustub või ei nõustu ja põhjendab mittenõustumist. Kui Tarbija Agendi vastusega ei nõustu, võib ta esitada Agendi poolt veebipoest ostetud Toote kohta taotluse/kaebuse riiklikule tarbijaõiguste kaitse ametile (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, email: tarnyba@vvtat.lt , veebisait: www.vvtat.lt – või täitke veebipõhise vaidluste lahendamise platvormi päringu vorm http://ec.europa.eu/odr/ .


Kogu veebisaidile Srotas.ee postitatud teave loetakse kirjalikuks edastatuks.


Veebilehel Srotas.ee avaldatud reeglid ei piira mingil viisil Tarbijate õigusaktidega kehtestatud õigusi .

 

Toodete tarnimine allpool nimetatud riikidesse ei ole võimalik:

 

AFGANISTAN

BARBADOS

BAHAMAS

BOTSWANA

GHANA

IRAAK

IRAAN

JAMAICA

Kambodža

PÕHJA-KOREA

MIANMAR

MAURITIUS

NICARAGUA

PANAMA

PAKISTAN

SÜÜRIA

TRINIDAD JA TOBAGO

UGANDA

UKRAINA

VANUATU

JEEMEN

ZIMBABWE

VENEMAA FÖDERATSIOON.

 

UAB Autobazar on veebisaitide srotas24.lt, srotas24.co.uk, srotas.ee, srots.lv, srotas.pt, srotas.es, srotas.fr, srotas.it, srotas.de

 veebilehe omanik ning veebilehe haldamise eest vastutav haldaja, pakkudes vahendusteenuseid (agendi) Tarbija ja tegeliku vahel. müüja, kes müüb tooteid Poola veebipoodides.

 

Füüsilistele isikutele väljastatakse arveid nõudmisel, sest nemad võtavad kõik tellimused kokku vastavalt esitatud tellimuse numbrile.

 

Kõik loetletud reeglid ja tingimused ei piira ostjate õigusi ning need määratletakse EL ja Leedu Vabariigi kehtivate õigusaktidega.

 

 

Populaarsed originaalosade numbrid